Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Létrehozva: 2019. 09. 24.

3324 Felsőtárkány, II. Rákóczi Ferenc u. 53.

 

Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

 

Elérhetőségek:

 

3324 Felsőtárkány, Rákóczi u. 53. szám

 

Tel: 06-70/683-3100

E-mail: gyermekvedelem@felsotarkany.hu

             


Béresné Erdélyi Krisztina – intézményvezető

 

A család-és gyermekjóléti szolgálat:
A család- és gyermekjóléti szolgálat célja: a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A szolgáltatásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.
Szolgáltatások köre
A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény a család és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.
A család-és gyermekjóléti szolgálat tájékoztatási feladatai körében tájékoztatja a szülőt, illetve –ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő tudomása nélkül is, fejlettségétől függően – az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével.
Egyéb:

- Információ közvetítés
- Ügyintézés segítése
- Életvezetési tanácsadás
- Konfliktuskezelés
- hozzáférést biztosít – a család- és gyermekjóléti központnál igénybe vehető szolgáltatásokhoz, úgymint:

- kapcsolattartási ügyelet
- jogi tanácsadás
- pszichológiai tanácsadás

A család és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes, s minden a településeken bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, illetve életvitelszerűen itt tartózkodó lakos számára hozzáférhető.

Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjed ki ha:

- a kiskorú családtagjának ellátása családsegítés keretében indult és
- a kiskorú érdeke- a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül- e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosítható.

A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja:
- személyesen, családlátogatás formájában vagy a szolgálat irodájában
- telefonon: ügyintézések alkalmával, időpont egyeztetés miatt,
- írásban: sikertelen családlátogatás alkalmával értesítés.
A család gondozása a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése. A családgondozás a kliens/család egyéni szükségleteiből kiindulva, annak aktív és felelős részvételével, egyénre szabott együttműködési megállapodás és cselekvési terv alapján történik. A kliens otthonában, családlátogatás alkalmával, és a személyes találkozáskor.
A feladatellátás rendszeressége:
Ügyfélfogadás rendje:
     Hétfő: 8:00 – 10:00; 13:00 – 15:00
     Kedd, szerda, csütörtök:8:00 - 10:00
     Péntek: Noszvaj: 8:00 – 10:00 (3325 Noszvaj, Kossuth út 1.)

 

Idősek Nappali Ellátása
Az idős személyek nappali ellátása az otthonukban élő, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek számára biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, közös tevékenységekre.
Igénybevétel módja:

- Az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban kezdeményezheti az ellátás igénybevételét az intézmény vezetőjénél.
- Az ellátás igénybevételéhez szükséges csatolni az egészségi állapotra vonatkozó igazolást.

A kérelemhez a nyomtatvány beszerezhető az intézményben.

 

Az idősek nappali ellátása által nyújtott szolgáltatások köre:

 A klub az ellátottak részére a napközbeni tartózkodásra nyújt megfelelő intézményi körülményeket folyamatos felügyelet mellett.
A település központjában tömegközlekedéssel, autóval és gyalog is könnyen elérhető helyen, akadálymentesen megközelíthető és használható épületben található. Parkolóhelyekkel ellátott, kültéri kikapcsolódásra, programok szervezésére használható udvar biztosított.
 Biztosítani kívánjuk az ellátottak számára mind a közösségi együttlétet, mind a pihenés lehetőségét.
 A klub a társas kapcsolatok fenntartása érdekében az ellátást igénybe vevők korának, egészségi állapotának, képességeinek, egyéni adottságainak és igényeinek megfelelő fizikai és mentális aktivitást segítő szórakoztató, ismeretterjesztő, kulturális tevékenységeket (séta, torna, előadások, vetélkedők, csoportos és társasjátékok, zenehallgatás, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, ünnepségek) tervez. Az intézmény keretein belül szervezett tevékenységek mellett szem előtt kívánjuk tartani a települési rendezvényeken való részvételt, a generációk közti kapcsolattartást. Igény és érdeklődés esetén színház-, mozi-, múzeumlátogatásokat, kirándulásokat tervezünk.
 a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.
 a klub igény szerint, térítési díj ellenében napi egyszeri meleg étkezést biztosít a szociális étkezésre vonatkozó szabályok figyelembevételével.
 biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.
 ellátottjai részére lehetőség van indokolt esetben az orvosi ellátás igénybevételére, az intézmény által nyújtott egészségügyi ellátás keretein belül esetenként egészségügyi felvilágosító előadásokat, tanácsadást, és folyamatos mentális gondozást végez.
 a gondozási tevékenység kereteiben a nappali ellátásban részesülő személy egyéni ellátásban is részesül.
 ellátottjai hivatalos ügyeinek intézéséhez az intézmény a szükséges és elvárható segítséget megadja.
 az intézmény biztosítja az ellátottak számára az alapvető személyes higiénia fenntartásához és a személyes ruházat tisztításához szükséges korszerű és higiénikus helyiségeket, illetve segítséget ezen feladatok elvégzésében, amennyiben erre otthonában lehetősége nincsen.
Ennek megfelelően: A mosáshoz és a tisztálkodáshoz a szükséges helyiségek rendelkezésre állnak. A tisztálkodó és mosószereket valamint a törölközőt a szolgáltatást igénybevevő hozza magával.

 

Az Idősek nappali ellátása az alapfeladatához nem tartozó szolgáltatásokért, programokért az adott szolgáltatás vagy program önköltségének megfelelő összegű térítést kérhet az ellátást igénybe vevőktől.
Az Idősek nappali ellátása nyitvatartási rendje:
Az Idősek nappali ellátása 5 napon át tart nyitva, munkanapokon.
Az Idősek nappali ellátása hétfőtől-csütörtökig: 07.30-15.30, pénteken: 07.30-13.30 óráig látogatható.
Az Idősek nappali ellátásából való távolmaradást a tárgynapon legkésőbb 9 óráig, étkezést is igénybevevő esetén 8 óráig be kell jelenteni az idősek nappali ellátása munkatársának.

Elérhetőségek:

Tel.: 06-36/782-576

E-mail: idosellatas@felsotarkany.hu

 

Szociális étkeztetés:
Felsőtárkány község közigazgatási területén lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, illetve életvitelszerűen itt élő személyek részére az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.

A szociális rászorultság feltételeit a települési önkormányzat rendeletében szabályozza.
Főétkezésként a településen hétköznaponként (munkanapokon) egyszeri meleg étel biztosítása, mely történhet:

- helyben fogyasztással (idősek nappali ellátása igénybevétele esetén)
- étel elvitellel, saját erővel
- étel házhoz szállításával.

A névre szóló ételhordókban kiadagolt ebédeket a község területén a házi szociális gondozónők gépkocsival szállítják ki.
Az étel kiszolgálásának, illetve kiszállításának időpontja: 10 óra 30 perctől – 14 óráig tart.
Az étel szállításához 2 db. csere ételhordó szükséges, melynek biztosítása és tisztántartása az ellátottak kötelezettsége.
A szociális étkeztetés biztosítása az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője írásbeli kérelmére történik.
A szükséges nyomtatványok a polgármesteri hivatalban és az intézményben beszerezhetőek.

 

Házi segítségnyújtás:
A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Az idős embereknek saját otthonukban nyújtott szolgáltatás nagymértékben hozzájárul a méltóságteljes öregkor megéléséhez.
Elsődleges cél tehát, hogy a házi segítségnyújtás a rendszeres és szakszerű ellátást úgy biztosítsa, hogy az idős, beteg vagy fogyatékkal élő igénybe vevő saját megszokott, biztonságos környezetében otthonában ápolhatóvá váljon. Személyre szabott ellátást nyújt a felmerülő mentális, szociális, egészségi állapotnak megfelelően.
Igénybe vehetik olyan időskorúak, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, egészségi állapotuk miatt rászorulók, s rehabilitációt követően hazatérő személyek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek.
A házi segítségnyújtás nem terjed ki az elmeorvosi szakvélemény alapján veszélyeztető állapotú elmebeteg, valamint a közegészségügyi indokból elkülönítésre szoruló fertőző beteg személyekre.
Az ellátás kérelemre, a gondozási szükséglet vizsgálata alapján meghatározott időtartamban történhet.
Az igénylőnek vagy a törvényes képviselőnek a gondozási szükséglet vizsgálata során be kell mutatni a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló orvosi leleteket, szakvéleményeket, igazolásokat.

 

Az igénybevételhez szükséges nyomtatványok beszerezhetők a polgármesteri hivatalban, vagy az intézményben.

 

Alapító okirat

 

Törzskönyvi kivonat 2019

 

FSZGYI szakmai program 2019

 

FSZGYI házirend 2019

 

Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény elérhetőség, ügyfélfogadás

 

Gyermekjóléti Központ Telefonos ügyelete

 

Az intézményben a területileg illetékes gyermekjogi képviselő elérhetősége

  

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat elérhetősége